+45 22 99 73 60 psykolog@natasapentin.dk

Privatlivspolitik

 

Som dataansvarlig virksomhed er jeg, i forbindelse med psykologisk behandling, forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om Ordnede Optegnelser for Psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes jeg i den forbindelse bruger og i visse tilfælde videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger

 

Formål og behandlingsgrundlag

Jeg indsamler og bruger personoplysninger med det formål at kunne give dig/dit barn den bedst mulige behandling, opfyldelse af lovkrav og for at kunne kontakte jer. Personoplysningerne behandles sikkert, og i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr. 52 af 24/01/2018) og Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (BEK nr. 567 af 19/05/2017).

Jeg har til enhver tid fuldstændig tavshedspligt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr. 52 af 24/01/2018). Desuden følger jeg såvel De Etiske Retningslinjer for Nordiske Psykologer, som indebærer, at ingen af de informationer jeg modtager som udgangspunkt kan videregives til andre. Ifølge Bekendtgørelse af lov om social service (LBK nr. 102 af 29/01/2018) § 154, har jeg som psykolog dog i helt særlige tilfælde indberetningspligt af dine personoplysninger til den relevante kommune.

Mit grundlag for behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Behandling af dine helbredsoplysninger finder sted med hjemmel i lov jf. Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr. 52 af 24/01/2018) § 14 og Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (BEK nr. 567 af 19/05/2017).
 • Behandling af dine almindelige personoplysninger, foretages af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Udredning og behandling
 • Afregningsformål

Herudover kan jeg, når det er relevant og efter at have indhentet skriftligt samtykke fra dig, anvende personoplysninger i forbindelse med:

 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber, mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse

Skriftligt samtykke defineres af datatilsynet som: En frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse på skrift, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.

Forpligtelser

Jeg behandler desuden dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

 

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger. Konsekvensen af ikke at give dine personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne tilbyde dig behandling.

 

Videregivelse

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere, efter dit skriftlige samtykke er indhentet:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret)
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning til forsikringsselskaber og Sygesikringen Danmark
 • Der videregives oplysninger til forsikringsselskaber, når det er relevant og hvis der gives skriftligt samtykke

 Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
 • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos anvendte databehandlere, som opbevarer dem på vegne af mig. Anvendte databehandlere er p.t.

 • Protonmail (sikkert mailsystem til formidling af sensitive personoplysninger internt i praksissen)
 • Dinero (faktureringssystem)
 • Mobilepay Danmark (betalingsmetode)

 

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog, i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15, pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på 22 99 73 60.

 

Natasa Zoric Pentin

Psykolog Natasa Zoric Pentin

9000 Aalborg
Tlf.: 22 99 73 60
Mail: psykolog@natasapentin.dk
CVR: 42013846

Privatlivspolitik

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Send ikke personfølsomme oplysninger i en almindelig mail eller på sms.
Kontakt mig pr. mail og jeg sender dig en mail, som du kan svare sikkert på.